Regulamin strony

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Wyjazdy-grupowe.pl

1.2. Administratorem serwisu jest właściciel domeny Wyjazdy-grupowe.pl

1.3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, został przygotowany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, m.in.

    • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),
    • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),
    • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204),
    • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. Zm.),
    • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z jego warunkami, rozumie je i zobowiązuje się, aby ich przestrzegać. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na zawarcie umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną – zgodnie z Ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Prawa autorskie

2.1 Serwis Wyjazdy-grupowe.pl jest własnością Administratora,  który ma prawo dokonywania w nim zmian, modyfikowania, dodawania i usuwania treści. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zawartości witryny w każdej chwili.

3. Słownik pojęć w regulaminie

3.1. Administrator – podmiot wskazany w § I. pkt 1.2. Regulaminu.

3.2. Formularz kontaktowy – elektroniczna ścieżka kontaktu z Administratorem w celu złożenia zapytania.

3.3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

4. Dane osobowe

4.1. Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje korzystając z Serwisu są zbierane i przetwarza zgodnie z  przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodnie z Polityką prywatności i cookies określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Ujawnienie tych danych możliwe jest wyłącznie w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

5. Odpowiedzialność

5.1. Prezentowane w Serwisie informacje, materiały nie są ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Przedstawione treści na stronie mają charakter poglądowy. Ze względu na zmieniające się warunki i okoliczności, przedstawione informacje są aktualne w momencie wprowadzania artykułów na stronę i każdorazowo należy je potwierdzać przed podjęciem decyzji co do wyjazdu.

5.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

6. Prawa autorskie

6.1. Autorskie prawa majątkowe lub stosowne licencje do artykułów zamieszczonych w Serwisie przysługują Administratorowi strony.

6.2. Użytkownicy Serwisu maja prawo, wyłącznie na użytek osobisty, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron internetowych.